شیر ( Valve )

بسته به نوع گاز مورد استفاده و فشار مورد نظر، فرافن گاز تهران امکان تامین انواع مختلف شیرهای سر سیلندر از تامین کنندگان معتبر این کالا را دارا می باشد.

BS3 – BS4 –BS5 - DIN1 – DIN5 – DIN7 – DIN10 – DIN14 – STAINLESS STEEL DIN1 – STAINLESS STEEL DIN6 - STAINLESS STEEL DIN10 – STAINLESS DIN14 – CGA 660 – CGA 580 – CGA 350 – STAINLESS STEEL CGA 660 – STAINLESS STELL 300 – DIAPHRAGM VALVE – STAINLESS STEEL CONTROL VALVE – CHECK VALVE – FLASHBACK ARRESTOR – FILTER – CIRCLE SEAL CONTROL