مفاهیم عبارات ایمنی و خطر

استفاده از مواد شیمیایی مستلزم رعایت نکات ایمنی مطابق استانداردهای جهانی است، مفاهیم عبارات ایمنی و خطر در برگیرنده این اطلاعات و عبارات می باشد.

 

فایل pdf مفاهیم عبارات ایمنی و خطر