گازهاي خالص

اين گازها با خلوص بالا براي مصارف آزمايشگاهي و تحقيقاتي و مصارف صنعتي تامين ميگردد و درصد خلوص آن بستگي به نياز مشتري دارد.                                                                                                                    

Grade

Chemical Name

Gas Formula

نام فارسی

5.0 , 5.5 , 6.0

Argon

Ar

#آرگون

3.0

Carbon Monoxide

CO

#کربن مونوکسید

2.5 , 4.0 , 4.5 , 5.0

Carbon dioxide

CO2

#کربن دی اکسید

3.0 , 3.5 , 4.5

Methane

CH4

#متان

2.6 , 2.7

Acetylene

C2H2

#استیلن

3.0

Ethylene

C2H4

#اتیلن

2.5

Ethane

C2H6

#اتان

3.0

Propylene

C3H6

#پروپیلن

2.5 , 3.0 , 3.5

Propane

C3H8

#پروپان

2.5

n - Butane

n-C4H10

#نرمال بوتان

2.5

iso - Butane

Iso-C4H10

#ایزو بوتان

5.0 , 5.5 , 6.0

Hydrogen

H2

#هیدروژن

2.5

Hydrogen Chloride

HCl

#هیدروکلریک اسید

2.5 , 2.8 , 3.0

Hydrogen Sulfide

H2S

#سولفید هیدروژن

5.0 , 5.5 , 6.0

Helium

He

#هلیوم

4.7 , 5.7

Krypton

Kr

#کریپتون

5.0 , 5.5 , 6.0

Nitrogen

N2

#نیتروژن

5.0

Neon

Ne

#نئون

2.6 , 5.0

Ammonia

NH3

#آمونیاک

2.5

Nitric Oxide

NO

#نیتریک اکساید

2.5

Nitrogen Dioxide

NO2

#نیتروژن دی اکسید

2.0 , 2.5 , 5.0

Nitrous Oxide

N2O

#نیتروس اکسید

4.0

P10

P10 ( Ar/CH4)

#آرگومتان

3.5 , 5.0

Sulfur Hexafluride

SF6

#هگزافلوراید گوگرد

5.0

Silane

SiH4

#سیلان

5.0

-

SiH4/N2

3.0 , 3.5

Sulfur Dioxide

SO2  

#دی اکسید گوگرد

5.0 , 5.8

Xenon

Xe

#زنون

5.0

Zero Air

ZA (Zero Air)

#هوای خشک