گاز های تخصصی جوشکاری

این گازها جهت انواع جوشکاری همانند  جوشکاری Caldding  جوش لیزر و ... می باشد.