بسکت نگهداری سیلندر و کمربند ایمنی مربوطه

برای نگهداری و حمل و نقل سیلندر در حالت استاندارد بکار برده میشود.