آزمون دوره ای تست هیدرواستاتیک

آزمون دوره ای تست هیدرواستاتیک برای سیلندرهای بدون درز فشار بالا تحت استاندارد 6792 اداره استاندراد ایران