آنالیز گازهای خالص

برای تعیین مقدار O2، N2، H2، CO2، CO، H2O و THC  در گازهای خالص با استفاده از دستگاه Gas Chromatograph و Moisture Analyzer  با دقت ppm صورت می گیرد.