آنالیز مخلوط های گازی

برای تایین مقدار O2، N2، H2، CO2، CO، H2O و THC مخلوط های گازی با استفاده از دستگاه Gas Chromatograph و Moisture Analyzer  با دقت ppm صورت می گیرد.